Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Kozma Sándor Somogyban

Somogy megye híres szü­löt­te az első kirá­lyi főügyész, Kozma Sán­dor. Éle­té­nek, majd szak­mai mun­kás­sá­gá­nak korai éve­i­ről, az akko­ri kul­tu­rá­lis, poli­ti­kai és köz­biz­ton­sá­gi viszo­nyok­ról, és az ezek­re ható betyár­vi­lág­ról mesélt dr. Hor­váth Szi­lárd, a Somogy Megyei Főügyész­ség főügyé­sze.