Főoldal » Hírek » Közterületen csapdosott a nőkre egy szeméremsértő férfi

Két nőnek és egy 11 éves kis­lány­nak is meg­fog­ta a fene­két a férfi, aki – saját beval­lá­sa sze­rint – sze­xu­á­lis zava­rai miatt érez ellen­áll­ha­tat­lan kész­te­tést a fog­do­sás­ra.

 

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta a 25 éves fér­fit, aki idén feb­ru­ár­ban, ugyan­azon a napon való­sí­tot­ta meg a három bűn­cse­lek­ményt Sop­ron­ban.

 

Őt a bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en nyolc hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, melyet három év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett. A fel­füg­gesz­tés ide­jé­re a bíró­ság elren­del­te a férfi párt­fo­gó fel­ügye­le­tét és maga­tar­tá­si sza­bály­ként elő­ír­ta, hogy gyer­me­kek által láto­ga­tott intéz­mé­nyek­től, helyek­től tart­sa magát távol.

 

Az íté­let jog­erős.