Főoldal » Hírek » Külföldi kiküldetésre hivatkozott, holott börtönben volt a csaló- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt vádat emelt egy külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki hamis üzle­ti ígé­re­tek­kel, továb­bá fej­lesz­té­si célú, vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tá­sok elnye­ré­sé­hez pályá­zat­írás és mene­dzse­lés ígé­re­té­vel tár­sai segít­sé­gé­vel 14 és 400 mil­lió forint közöt­ti össze­ge­ket csalt ki áldo­za­ta­i­tól. Ami­kor fél évre eltűnt, ügy­fe­le­ik előtt kül­föl­di kikül­de­tés­re hivat­koz­tak, hol­ott a férfi való­já­ban bör­tön­ben volt.

A vád­irat sze­rint a mező­fal­vai férfi 2016 decem­be­ré­től 2018 októ­be­ré­ig, koráb­bi jog­erős bör­tön­bün­te­té­se meg­kez­dé­sé­ig vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tá­sok meg­szer­zé­se érde­ké­ben pályá­za­tok írá­sát és beru­há­zá­si pro­jek­tek inté­zé­sét ígér­te céges ügy­fe­lei részé­re. Vál­la­lat­irá­nyí­tá­si, infor­ma­ti­kai és logisz­ti­kai rend­sze­rek kiala­kí­tá­sá­ra, fel­dol­go­zó­üzem léte­sí­té­sé­re, továb­bá hotel- és kikö­tő komp­le­xum meg­va­ló­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló pályá­za­tok lebo­nyo­lí­tá­sát vál­lal­ta. A fér­fi­nak az ígért fel­ada­tok elvég­zé­se való­já­ban nem állt szán­dé­ká­ban, arra lehe­tő­sé­ge sem volt, célja kizá­ró­lag a sér­tet­tek pén­zé­nek meg­szer­zé­se volt. Egyik vád­lott tár­sát rávet­te arra is, hogy céget ala­pít­son azért, hogy később a cég nevé­ben csa­lárd módon meg­bí­zást vál­lal­jon.

A vád­lot­tat a csa­lá­sok­ban köz­re­mű­kö­dő másik társa szé­les­kö­rű, magas kap­cso­la­tok­kal ren­del­ke­ző, sike­res pályá­za­ti mene­dzser­ként mutat­ta be az ügy­fe­lek­nek. A biza­lom meg­nye­ré­se érde­ké­ben a meg­bí­zá­si szer­ző­dé­sek alá­írá­sá­ra és a meg­bí­zá­si díj elő­le­gek átadá­sá­ra köz­jegy­ző előtt került sor. Az elő­leg címén kicsalt össze­gek több eset­ben menet köz­ben emel­ked­tek, mert a férfi maga­sabb pályá­za­ti összeg meg­szer­zé­sé­vel kecseg­tet­ve egyre maga­sabb díj­elő­leg­re tar­tott igényt. Egyik ügy­fe­lük­től ezzel a mód­szer­rel tár­sa­i­val össze­sen 400 mil­lió forint pro­jekt­elő­le­get sike­rült kicsal­ni­uk.

A csaló férfi egy barát­ja bizal­má­val is vissza­élt, ami­kor vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tás elnye­ré­sé­hez segít­sé­get ígér­ve 14 mil­lió forint­tal csap­ta be, továb­bi 9 sér­tet­tet pedig 20 és 80 mil­lió forint közöt­ti össze­gek­kel rövi­dí­tet­tek meg.

Ami­kor a fér­fi­nak 2018 októ­be­ré­ben egy koráb­bi csa­lás miatt fél évre bör­tön­be kel­lett vonul­nia, tár­sai a vál­la­lá­so­kat sür­ge­tő ügy­fe­lek előtt valót­la­nul kül­föl­di kikül­de­tés­re hivat­koz­va igye­kez­tek hala­dé­kot nyer­ni.  

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső fér­fit és három tár­sát üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A más ügy­ben kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sét töltő vád­lott és sza­bad­lá­bon lévő tár­sai bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.