Főoldal » Egyéb kategória » Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség – fotókkal

Közös ita­lo­zás után ember­te­len módon bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát, aki ebbe bele­halt; az ügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 44 éves férfi és a sér­tett, egy 43 éves nő 2017 novem­be­ré­től élet­tár­sak vol­tak, mind­ket­ten haj­lék­ta­lan­ként éltek a XIII. kerü­let, Túróc utcá­ban egy elha­gya­tott épü­let­ben.

2017. decem­ber 11-én az esti órák­ra már nagy mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tot­tak, ame­lyet köve­tő­en a férfi az élet­tár­sát, tisz­tá­zat­lan okból, lábá­val és külön­bö­ző esz­kö­zök­kel: fahu­sáng­gal, jég­ka­pa­ró­val bán­tal­maz­ni kez­dett. A sér­tett a test­szer­te elszen­ve­dett bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra a hely­szí­nen az éle­tét vesz­tet­te.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi, mint vissza­eső ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény tíz évtől húsz évig tartó, vagy akár élet­fogy­tig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­ni ren­del.