Főoldal » Egyéb kategória » Kútba dobta a kutyákat, állatkínzás miatt kell felelnie

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta több állat pusz­tu­lá­sát okozó állat­kín­zás bűn­tet­te miatt egy 63 éves karancs­be­ré­nyi fér­fi­vel szem­ben.

A férfi és csa­lád­ja sze­gé­nyes körül­mé­nyek között él, az önkor­mány­zat­tól és a tele­pü­lé­sen lakók­tól is több jel­zést kapott két keve­rék kutyá­juk tar­tá­si körül­mé­nyei, chip­pel való ellá­tá­sa érde­ké­ben, illet­ve az ebek visel­ke­dé­se miatt.

Mivel a kutyák meg­fe­le­lő tar­tá­sá­ról nem tudott tovább gon­dos­kod­ni, 2019. ápri­lis ele­jén elha­tá­roz­ta, hogy meg­sza­ba­dul tőlük. Karancs­be­rény­ben az egyik útke­resz­te­ző­dés­ben talál­ha­tó kere­kes köz­kút­hoz vitte a kutyá­kat, majd a kútba dobta azo­kat. Az álla­tok a vízbe ful­lad­va elpusz­tul­tak.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, tet­tét beis­me­rő és meg­bá­nó vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sa ese­tén a férfi leg­ko­ráb­ban három hónap letöl­té­se után kerül­het fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.

A férfi ügyé­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.