Főoldal » Hírek » Lakat alatt a lépcsőházi rabló – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 24 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki Sal­gó­tar­ján­ban ita­lo­zás ígé­re­té­vel egy lép­cső­ház­ba csal­ta isme­rő­sét, ahol bán­tal­maz­ta és elvet­te érté­ke­it.

A férfi 2022. janu­ár 10-én, késő este Sal­gó­tar­ján bel­vá­ro­sá­ban beszél­ge­tés­be ele­gye­dett egy ittas fér­fi­val, akit az egyik tár­sas­ház­ba csalt, továb­bi ita­lo­zást ígér­ve neki. A lép­cső­ház­ban több­ször ököl­lel meg­ütöt­te, ami­től a sér­tett a föld­re esett. A rabló ezután áldo­za­ta zse­bé­ből elvet­te annak mobil­te­le­fon­ját, 10.000 forint­ját és a ciga­ret­tá­ját. A sér­tett kérte, hogy a tele­fon­ját ne vigye el, mire a gya­nú­sí­tott azt vissza­dob­ta, majd a kész­pénz­zel és ciga­ret­tá­val távo­zott. Nem jutott azon­ban messzi­re, a gyors rend­őri intéz­ke­dés­nek köszön­he­tő­en a sal­gó­tar­já­ni nyo­mo­zók egy órán belül azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták, és az elvett pénz egy részét lefog­lal­ták.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a rab­lás bűn­tet­te miatt őri­zet­be vett elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re. A nyo­mo­zá­si bíró a bün­te­tett elő­éle­tű, két fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt elren­del­te.

Az ügy­ről kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-oran-belul-rendorkezen-a-rablo