Főoldal » Hírek » Lakótársát szúrta mellkason – letartóztatási indítvány- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki lakó­tár­sát egy vita során mell­ka­son szúr­ta, majd sor­sá­ra hagy­ta.

 A férfi a sér­tet­tel és töb­bed­ma­guk­kal él egy Duna­ke­szi külső részén lévő lakó­ko­csi­ban. 2020. júli­us 14-én, a dél­utá­ni órák­ban az ittas elkö­ve­tő szó­vál­tás­ba keve­re­dett a lakó­ko­csi­ban a sér­tet­tel, mely­nek során egy ízben az ülő sér­tet­tet fejbe rúgta, majd egy fém kés­sel szegy­csont alatt meg­szúr­ta és távo­zott a lakó­ko­csi­ból.

A sér­tett­hez csak más­nap a hely­szín­re láto­ga­tó­ba érke­ző szo­ci­á­lis mun­ká­sok hív­tak men­tőt, majd kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en meg is kel­lett műte­ni. A műtét során a szegy­csont­ja alatt szúrt vér­öm­lenyt tár­tak fel.

Az ügy­ben az elkö­ve­tőt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re az eljá­rá­si jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben a bűn­cse­lek­mény jel­le­ge, sze­mé­lyi körül­mé­nyei és a bün­te­tő­el­já­rást meg­elő­ző maga­tar­tá­sa miatt.