Főoldal » Hírek » Lassabban haladt nála, ezért leszorította az útról – videóval – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a sofőr­rel szem­ben, aki töb­be­ket is veszély­be sodort azért, hogy meg­lec­kéz­tes­sen egy másik sofőrt.

A vád sze­rint az ötve­nes éve­i­ben járó vád­lott egy kis­te­her­au­tót veze­tett 2021 máju­sá­ban a for­gal­mas M7-es autó­pá­lyán Buda­pest irá­nyá­ba, ami­kor Sió­fok köze­lé­ben utol­ér­te a sér­tett autó­ját, amely ekkor a tömött belső for­gal­mi sáv­ban haladt. A vád­lott ezután – azért, hogy a másik jármű veze­tő­jét kikény­sze­rít­se a külső sávba – előbb cse­kély, hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen fél méte­res távol­sá­got tart­va kezd­te követ­ni a sér­tet­tet, majd ami­kor a sér­tett emi­att róla fény­kép­fel­vé­te­le­ket készí­tett, a vád­lott végül maga sorolt át a külső for­gal­mi sávba.

Mivel a vád­lot­tat tovább­ra is zavar­ta, hogy a sér­tett a belső for­gal­mi sáv­ban haladt, őt a vád­lott jobb oldal­ról meg­előz­te, majd bosszú­ból úgy tért vissza a belső sávba, hogy nem tar­tott biz­ton­sá­gos távol­sá­got a sér­tett autó­já­tól, ezért a másik sofőr inten­zív féke­zés­re és irány­vál­tás­ra kény­sze­rült.

A vád­lott maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben bal­eset ugyan nem követ­ke­zett be, azon­ban a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyok szán­dé­kos meg­sze­gé­sé­vel a vád­lott a sér­tett autó­já­ban ülők éle­tét és testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tette ki.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben.

Az ese­mé­nye­ket a sér­tett autó­já­ban fel­sze­relt fedél­ze­ti kame­ra rög­zí­tet­te.