Főoldal » Hírek » Lefolyótisztítót öntött a sértett fülébe – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben, akik egy buli­ban, része­gen, kábí­tó­szer hatá­sa alatt oko­zott mara­dan­dó sérü­lé­se­ket az alvó sér­tett­nek.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett egy sze­ge­di nya­ra­ló­ban buliz­tak 2021. janu­ár 23. nap­ján egy nagyobb tár­sa­ság­gal. Az este folya­mán az alko­holt és kábí­tó­szert is fogyasz­tó férfi az ittas­sá­ga miatt föl­dön fekvő sér­tet­tet meg­pró­bál­ta fel­éb­resz­te­ni úgy, hogy vizet öntött a fejé­re. Mivel ez nem veze­tett ered­mény­re, ezért a vád­lott lefo­lyó tisz­tí­tó gra­nu­lá­tu­mot öntött a sér­tett fülé­be, amit a tár­sa­ság tag­jai tele­fon­nal rög­zí­tet­tek. A sér­tett erre fel­éb­redt és meg­pró­bál­ta víz­zel kimos­ni a fülét, mely­nek hatá­sá­ra a nagy fáj­da­lom mel­lett a lúg egyre mélyeb­ben oko­zott égési sérü­lé­se­ket.

A sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol meg­mű­töt­ték. A sér­tett sérü­lé­se mara­dan­dó hallás- és esz­té­ti­kai sérü­lés­sel gyó­gyult.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel és kábí­tó­szer­rel bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.