Főoldal » Egyéb kategória » Letartóztatását indítványozza az ügyészség az apját megkéselő fiúnak

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy tizen­öt éves fiú letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. janu­ár 25-én, haj­nal­ban, Orgo­vá­nyon, egy csa­lá­di vesze­ke­dés során kony­ha­kés­sel több­ször meg­szúr­ta az apját, aki a hely­szí­nen meg­halt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gyer­mek­ott­hon­ból szö­kött fiú 2020. janu­ár 24-én, dél­után, meg­je­lent szü­lei orgo­vá­nyi tanyá­ján. Késő este az egész csa­lád ita­lo­zott, majd az éjje­li órák­ban a fiú szü­lei össze­vesz­tek és bán­tal­maz­ták egy­mást. A fia­tal­ko­rú emi­att távoz­ni akart, de a szoba ajta­já­nál az apja a kar­já­nál fogva vissza­rán­tot­ta. Dula­kod­ni kezd­tek és a föld­re kerül­tek, majd a fiú meg­lá­tott a föl­dön egy kony­ha­kést, ami­vel még a föl­dön több­ször hátba, illet­ve egy­szer fejen szúr­ta az apját. A szú­rá­sok követ­kez­té­ben a sér­tett a hely­szí­nen meg­halt, a rend­őr­sé­get a fiú érte­sí­tet­te tele­fo­non.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai a fiút 2020. janu­ár 25-én haj­nal­ban őri­zet­be vet­ték, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki ember­ölés bűn­tet­te miatt, majd kez­de­mé­nyez­ték a letar­tóz­ta­tá­sát. A fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott beis­mer­te a tet­tét.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, ugyan­is a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt tar­ta­ni kell attól, hogy a magyar­or­szá­gi kötő­dés­sel nem ren­del­ke­ző, román állam­pol­gár­sá­gú fia­tal­ko­rú a ható­sá­gok elől meg­szök­ne, elrej­tőz­ne. Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő ezen kívül az is, hogy a fia­tal­ko­rú gya­nú­sí­tott az eljá­rás részt­ve­vő­i­nek a befo­lyá­so­lá­sá­val, meg­fé­lem­lí­té­sé­vel meg­ne­he­zí­te­né a bizo­nyí­tást.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2020. janu­ár 27-án fog dön­te­ni.