Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a 40 migráns szállításával gyanúsított férfi -a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotóval

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja annak a 38 éves szerb állam­pol­gár­nak, akit a rend­őrök 2021. decem­ber 17-én reg­gel Deve­cser­nél fog­tak el, miköz­ben egy kis­te­her­au­tó­val 40 mig­ránst szál­lí­tott a déli határ­tól Auszt­ria irá­nyá­ba.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi haj­nal­ban érke­zett a déli ország­ha­tár­hoz, hogy egy előre egyez­te­tett helyen fel­ve­gye a szerb–magyar határt elő­ző­leg ille­gá­li­san átlé­pő embe­re­ket, és őket a határ­át­lé­pés­hez szük­sé­ges okmá­nyok nél­kül, a Nyugat-Európába tör­té­nő tovább­ju­tá­su­kat segít­ve, Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa.

A gya­nú­sí­tott a gép­ko­csi­já­ba 19 magát pakisz­tá­ni­nak, 20 afgán­nak és egy indi­a­i­nak valló mig­ránst vett fel, aki­ket a Deve­cser­nél tör­tént iga­zol­ta­tá­su­kig, mint­egy három órán keresz­tül a szűk rak­te­rű jár­mű­ben össze­zsú­fol­va, meg­fe­le­lő szel­lő­zés és víz nél­kül szál­lí­tott. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pők közül az út során töb­ben elájul­tak, szom­ju­kat pedig a gép­ko­csi fém­szer­ke­ze­té­re lecsa­pó­dott párá­ból pró­bál­ták olta­ni, miköz­ben a gya­nú­sí­tot­tal nem tud­tak kom­mu­ni­kál­ni, mert a veze­tő­fül­ke és rak­tér közöt­ti ple­xi­ab­lak el volt söté­tít­ve.

A csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt kihall­ga­tott gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a nyo­mo­zá­si bíró egy hónap­ra elren­del­te, a vég­zés vég­le­ges.