Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a férfi, aki rendőrökre uszította kutyáit – fotókkal – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt ren­delt el nyo­mo­zást.

2022. janu­ár 19-én éjsza­ka egy ittas férfi öngyil­kos­ság­gal fenye­ge­tő­zött Hajdú-Bihar megyei ott­ho­ná­nak udva­rán, aki­hez segít­sé­get kér­tek. Az Orszá­gos Men­tő­szol­gá­lat hely­szín­re érke­ző tag­jai közöl­ték a fia­tal fér­fi­val, hogy az önká­ro­sí­tá­si szán­dé­ka miatt kór­ház­ba kell szál­lí­ta­ni­uk, ő azon­ban ezt meg­ta­gad­ta. A men­tő­sök rend­őrö­ket hív­tak azért, hogy biz­ton­sá­gi intéz­ke­dés kere­té­ben biz­to­sít­sák az önve­szé­lyes álla­pot meg­szün­te­té­sét, és a férfi egész­ség­ügyi inté­zet­be szál­lí­tá­sát.

A kiér­ke­ző rend­őrök több­ször fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit az együtt­mű­kö­dés­re, és figyel­mez­tet­ték, hogy ellen­ál­lá­sa ese­tén testi kény­szert és bilin­cset fog­nak alkal­maz­ni. Mivel a férfi tovább­ra sem műkö­dött együtt, a rend­őrök testi kény­szert alkal­maz­tak, ami­nek ő ellen­állt, és három kis testű, keve­rék kutyá­ját a rend­őrök­re uszí­tot­ta, folya­ma­to­san hara­pá­sá­ra uta­sít­va őket. Az egyik kutya rátá­madt a rend­őrök­re és meg­ha­rap­ta az egyik boká­ját, majd fel­ugor­va bele­mart a másik kezé­be.

A rend­őrök nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lést szen­ved­tek, ezért jog­ha­tá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tet­tek elő. 

A nyo­mo­zó ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és két rend­be­li könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a kutyák gaz­dá­ját.  

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét taga­dó, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű és fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki jelen­leg is szán­dé­kos, sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miat­ti bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt áll és az elmúlt két évben több alka­lom­mal is elma­rasz­ta­lás­ra került szán­dé­kos sza­bály­sér­té­sek miatt. A bíró­ság egyet­ért­ve az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.