Főoldal » Hírek » Nógrád Megyei Főügyészség » Letartóztatásban a két ember halálát okozó fiatalkorú autótolvaj – A Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja letar­tóz­tat­ta azt a javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­ből szö­kés­ben lévő, jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­ző 17 éves fiút, aki 2020. novem­ber 12-én egy lopott autó­val egy idős házas­pár halá­lát ered­mé­nye­ző köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet oko­zott.

  1. novem­ber 12-én a reg­ge­li órák­ban a jogo­sít­vánnyal nem ren­del­ke­ző fiú Karancs­la­puj­tő egyik ingat­la­na elől ello­pott egy autót és azzal Sal­gó­tar­ján felé indult.

A 21. számú főúton, még lakott terü­le­ten kívül a ned­ves, csú­szós asz­falt­bur­ko­la­tú úttes­ten egy balra ívelő útka­nya­ru­lat­ba a meg­en­ge­det­tet meg­ha­la­dó, egy­ben az út vonal­ve­ze­té­sé­hez, és az útbur­ko­lat álla­po­tá­hoz képest is eltúl­zott sebes­ség­gel haladt be, ezért átsod­ró­dott a bal olda­li for­gal­mi sávba, ahol fron­tá­li­san ütkö­zött egy szem­ből érke­ző autó­val.

A bal­eset­ben a másik jár­mű­ben utazó 75 éves férfi és 72 éves fele­sé­ge éle­tü­ket vesz­tet­ték.

A gya­nú­sí­tott is meg­sé­rült, ezért őt kór­ház­ba szál­lí­tá­sa mel­lett vet­ték őri­zet­be, majd mivel kide­rült, hogy könnyebb sérü­lé­sei nem indo­kol­ják kór­há­zi ápo­lá­sát, a megyei főka­pi­tány­ság fog­dá­já­ba vit­ték.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze a súlyos bűn­cse­lek­ményt okozó, bün­te­tett elő­éle­tű, szep­tem­ber óta javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sé­ből szö­kés­ben lévő fia­tal­ko­rú letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt a bűn­is­mét­lés, illet­ve a szö­kés, elrej­tő­zés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben.

A letar­tóz­ta­tás tár­gyá­ban döntő ülést a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a jár­vány­hely­zet miatt táv­meg­hall­ga­tás­sal, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­kö­zök igény­be­vé­te­lé­vel tar­tot­ta meg, és az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a fiú letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te.

A vég­zést az ügyész, vala­mint a gya­nú­sí­tott és a védő­je is tudo­má­sul vette.

A hely­szí­ne­lés­ről készült fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tők: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-salgotarjani-halalos-baleset-okozoja