Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a kettős emberölés gyanúsítottja- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a 45 éves haj­lék­ta­lan fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki több kés­szú­rás­sal meg­öl­te nőis­me­rő­sét és kihall­ga­tá­sán egy koráb­ban elkö­ve­tett ember­ölést is beis­mert.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó férfi 2021. janu­ár 11-ről 12-re vir­ra­dó­ra Sal­gó­tar­ján­ban, az alkal­mi szál­lás­he­lyén elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en több kés­szú­rás­sal meg­öl­te nőis­me­rő­sét. Gyors elfo­gá­sa után, kihall­ga­tá­sa során fel­tárt egy álta­la koráb­ban Sal­gó­tar­ján­ban egy haj­lék­ta­lan férfi sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölést is.

Cse­lek­mé­nye több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, melyet a tör­vény tíz évtől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del bün­tet­ni.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sá­nak érde­ké­ben elren­del­te.

A vég­zés fel­leb­be­zés hiá­nyá­ban vég­le­ges­sé vált.

Az üggyel össze­füg­gő rend­őr­sé­gi anya­gok az aláb­bi lin­ke­ken érhe­tő­ek el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elhunyt-not-talaltak-salgotarjanban

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendorkezen-a-salgotarjani-emberoles-gyanusitottja