Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a TEK által elfogott férfi, aki élettársát rendszeresen bántalmazta – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi videóval

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult ügy­ben a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki élet­tár­sát rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, őt, vala­mint egy másik fér­fit asz­tal lábá­hoz bilin­cselt, ezt a fér­fit egy kegyet­len, úgy­ne­ve­zett „légy­fo­gó játék­ra” kény­sze­rí­tet­te.

Az indít­vány sze­rint a férfi 2021. ápri­lis eleje és 2021. május 27. napja közöt­ti idő­szak­ban a tata­bá­nyai csa­lá­di ház­ban és annak udva­rán rész­ben fél­té­keny­ség­ből, rész­ben ami­att, mert élet­tár­sa nem akart a taní­tá­sa mel­lett küz­dő­spor­tot tanul­ni,  több alka­lom­mal meg­fe­nye­get­te a nőt azzal, hogy meg­öli őt és a csa­lád­ját. Az elkö­ve­tő rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát test­szer­te kéz­zel, ököl­lel, láb­bal, továb­bá külön­bö­ző esz­kö­zök­kel. Az egyik alka­lom­mal a férfi az élet­tár­sát egy fanyél­re zsi­nór­ral fel­erő­sí­tett fago­lyó­val hom­lo­kon ütöt­te, majd a lábát alóla kirúg­ta, ami­nek követ­kez­té­ben a sér­tett elesett és elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét. Ezután a sér­tet­tet egy szék­re ültet­te, majd egy síbot­tal a hátá­ra ütött, és fel­rúg­ta őt a szék­kel együtt. A férfi a nőt az aka­ra­ta elle­né­re több alka­lom­mal bezár­ta a házba, tőle a kul­csot elvet­te. Ezen kívül a gya­nú­sí­tott az élet­tár­sát annak aka­ra­ta elle­né­re több­ször meg­bi­lin­csel­te.

A gya­nú­sí­tott 2021. május 13-án egy fér­fit bilin­cselt annak aka­ra­ta elle­né­re az asz­tal lábá­hoz, majd letér­de­pel­tet­te, és az álta­la meg­sza­bott "légy­fo­gó játék­ra" kény­sze­rí­tet­te. Az elkö­ve­tő a bilincs levé­te­lé­nek idő­pont­ját attól tette füg­gő­vé, hogy a sér­tett mikor tud egy legyet elkap­ni.

Az indít­vány sze­rint sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén az elkö­ve­tő a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, vala­mint fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye.

Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te.

A férfi elfo­gá­sá­ról, a hely­szí­nen lefog­lalt esz­kö­zök­ről készí­tett rend­őr­sé­gi videó a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tek-rajtautes-tatabanyan olda­lon tekint­he­tő meg.