Főoldal » Hírek » Letartóztatásban a zsaroló – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 39 éves bátony­te­re­nyei fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki isme­rő­sé­től azért köve­telt pénzt több napon keresz­tül fenye­ge­tőz­ve, mert állí­tá­sa sze­rint nőt szer­zett neki.

A gya­nú­sí­tott decem­ber 3-án meg­ke­res­te isme­rő­sét Bátony­te­re­nyén azzal, hogy „szer­zett szá­má­ra egy nőt” sze­xu­á­lis kap­cso­lat léte­sí­té­se cél­já­ra. Isme­rő­se közöl­te, hogy ő ilyet nem kért és nem is fogad­ja el, erre a férfi 25.000 forin­tot köve­telt tőle azzal, hogy leg­alább a nő oda­vi­te­lé­nek költ­sé­ge­it fizes­se ki. A sér­tett ismer­te a férfi agresszi­vi­tá­sát és tudta, hogy ült már bör­tön­ben is, ezért kifi­zet­te a pénzt a gya­nú­sí­tott­nak. 

A férfi a követ­ke­ző két napon is kizsa­rolt a sér­tet­től közel 50.000 forin­tot.

Decem­ber 6-án az újabb köve­te­lés­re a sér­tett közöl­te, hogy nincs több pénze, ezért a férfi – eddig isme­ret­len tár­sa­i­val – egy bank­au­to­ma­tá­hoz vitte őt, ahol újabb fenye­ge­tés­sel, illet­ve a sér­tet­tet egy alka­lom­mal meg is ütve kény­sze­rí­tet­te újabb 50.000 forint fel­vé­te­lé­re és átadá­sá­ra.

A 39 éves elkö­ve­tő több­ször volt már bün­tet­ve, erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sül. Az ügyész­ség az élet vagy testi épség elle­ni fenye­ge­tés­sel, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te letar­tóz­ta­tá­sát.

A nyo­mo­zá­si bíró a kény­szer­in­téz­ke­dést az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te, a vég­zést a bíró­ság ülé­sén beis­me­rő val­lo­mást tevő gya­nú­sí­tott és védő­je is tudo­má­sul vette, így az jog­erős.