Főoldal » Hírek » Bűnügyi felügyeletben az ágyneműkkel házaló csaló – rendőrségi fotókkal – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett egy 37 éves sár­ke­reszt­úri nő letar­tóz­ta­tá­sá­ra a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt.

Az ügyész­ség indít­vá­nya sze­rint a nő 2021. janu­ár 15-én, Szol­no­kon, arra hivat­ko­zás­sal csen­ge­tett be a 87 éves sér­tett laká­sá­ba és kez­de­mé­nye­zett beszél­ge­tést, hogy ő a helyi kór­ház egész­ség­ügyi alkal­ma­zott­ja. A beszél­ge­tés során a sér­tett reu­más pana­sza­i­ra utal­va, ágy­ne­mű­gar­ni­tú­rá­kat kínált neki meg­vé­tel­re, ame­lyek­ről valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy kivá­ló minő­sé­gük mel­lett az áruk is igen ked­ve­ző. A meg­té­vesz­tett sér­tett 150.000 forin­tot fize­tett a nőnek 2 darab gar­ni­tú­rá­ért, ame­lyek valós érté­ke össze­sen 13.000 forint volt.

A nő ugyan­ezen a napon, Szol­no­kon, egy 92 éves hölgy­nek is meg­kí­sé­relt elad­ni 2 darab, össze­sen 13.000 forint érté­kű ágy­ne­műt 100.000 forin­tért. A sér­tett nem vette meg a ter­mé­ke­ket, így kára nem kelet­ke­zett.       

A nő azon­ban tovább foly­tat­ta cse­lek­mé­nyét az ország több váro­sá­ban. Így 2021. már­ci­us 23-án, Pápán egy 74 éves férfi, két nap múlva, Békés­csa­bán egy 86 éves asszony, majd május 6-án, ugyan­csak Békés­csa­bán egy 94 éves hölgy, végül május 11-én, Nyír­egy­há­zán egy 90 éves asszony sérel­mé­re köve­tett el hason­ló bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

A járá­si ügyész­ség azért indít­vá­nyoz­ta a nő letar­tóz­ta­tá­sát, mert fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a ható­ság elől meg­szök­ne, s ezzel kivon­ná magát a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonás alól, továb­bá a sér­tet­tek eset­le­ges befo­lyá­so­lá­sá­val meg­ne­he­zí­te­né a bizo­nyí­tást, ille­tő­leg a soro­zat­ban elkö­ve­tett cse­lek­mé­nye­i­hez hason­ló, újabb csa­lá­so­kat követ­ne el.

A Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el. Az ügyész­ség fel­leb­be­zett a dön­tés ellen, így a kény­szer­in­téz­ke­dés­ről a Szol­no­ki Tör­vény­szék, mint másod­fo­kú bíró­ság dönt vég­le­ge­sen.  

Az eset kap­csán a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság a követ­ke­ző lin­ken elér­he­tő tájé­koz­ta­tást adta a nyil­vá­nos­ság szá­má­ra: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-szolnoki-rendorok-a-tisza-mekto-es-a-fejer-mrfk#