Főoldal » Hírek » Letartóztatásban az ittasan busznak balesetet okozó sofőr – FOTÓVAL – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a súlyos testi sér­tést okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a huszon­éves férfi 2021. augusz­tus 30-án itta­san vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját Pápa bel­te­rü­le­tén. Egy  kör­for­ga­lom­ba túl­zott sebes­ség­gel haj­tott be, majd a kör­for­ga­lom után átsod­ró­dott a szem­köz­ti for­gal­mat bonyo­lí­tó bal olda­li sávba és ott neki­üt­kö­zött egy menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő helyi jára­tú autó­busz bal olda­lá­nak. A buszon a jár­mű­ve­ze­tőn kívül öten utaz­tak, közü­lük ket­ten súlyos, ket­ten könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ved­tek.

A férfi által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­ban utazó utas szin­tén súlyo­san sérült a bal­eset­ben.

Az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, illet­ve egy koráb­bi, szin­tén ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miat­ti elíté­lés kap­csán a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re is figye­lem­mel tett indít­ványt a Pápai Rend­őr­ka­pi­tány­ság által őri­zet­be vett férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja egy hónap idő­tar­tam­ra elren­delt.

A vég­zés még nem vég­le­ges.

A rend­őr­ség által kiadott, fotót is tar­tal­ma­zó köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ittasan-es-bodult-allapotban-okozott-balesetet-a