Főoldal » Hírek » Letartóztatásban marad a több rendbeli szexuális erőszak és gyermekpornográfia miatt nem jogerősen elítélt férfi – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nem jog­erő­sen 16 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt férfi letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó hatá­ro­za­tot.

Az ügy­ben első­fo­kon eljárt Gyu­lai Tör­vény­szék nem jog­erős íté­le­té­vel a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben és más bűn­cse­lek­mé­nyek­ben, ezért 16 év fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az első­fo­kú íté­let­tel meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a sar­ka­di férfi 2007-2013 között a koráb­bi házas­sá­gá­ból szár­ma­zó tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött leány­gyer­me­két, ami­kor a kap­cso­lat­tar­tás kere­té­ben nála volt, sze­xu­á­li­san zak­lat­ta. A férfi ezen felül a gyer­me­ké­ről por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket kész­tett, ille­tő­leg 2018-ig a szá­mí­tó­gé­pé­re az inter­net­ről több ezer képet és vide­ó­fel­vé­telt töl­tött le és tárolt, ame­lyen tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek por­nog­ráf módon sze­re­pel­nek.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést. Mivel a védel­mi fel­leb­be­zé­sek okán az első­fo­kú íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, a tör­vény­szék a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tot­ta. A vég­zés ellen a vád­lott és védő­je a vád­lott sza­bad­láb­ra helye­zé­se érde­ké­ben fel­leb­be­zett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a férfi tekin­te­té­ben tovább­ra is meg­ál­la­pít­ha­tó a szö­kés, elrej­tő­zés ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért vonat­ko­zá­sá­ban a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sa az eljá­rás jelen­le­gi sza­ka­szá­ban is indo­kolt.

A Sze­ge­di Íté­lő­táb­la oszt­va a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség átira­tá­ban fog­lal­ta­kat, a férfi letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó első­fo­kú vég­zést hely­ben­hagy­ta.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hoz dön­tést.