Főoldal » Egyéb kategória » Letartóztatásban marad az oroszlányi nőt megölő férfi

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság meg­hosszab­bí­tot­ta annak az 55 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki tavaly decem­ber­ben egy orosz­lá­nyi lakás­ban meg­öl­te a 36 éves nőt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2019. decem­ber 30-án, Orosz­lány­ban egy lakás­ban meg­öl­te a 36 éves haj­lék­ta­lan nőt úgy, hogy a recés élű, hegyes kés­sel a nya­kát elvág­ta, mell­ka­sát és hasát több­ször meg­szúr­ta. A sér­tett halá­lá­nak oka vér­zé­ses shock volt, az elszen­ve­dett sérü­lé­sek és a halál beáll­ta között köz­vet­len oksá­gi össze­füg­gés van.

Mint aho­gyan arról az ügyész­ség koráb­ban beszá­molt (http://ugyeszseg.hu/letartoztattak-az-oroszlanyi-no-megolesevel-gyanusitott-ferfit/) a nyo­mo­zá­si bíró az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

Az ügyész­ség 2020. ápri­lis 21. nap­ján indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint az, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, így külö­nö­sen a kihall­ga­tan­dó tanú­kat jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná, tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­közt sem­mi­sí­te­ne meg, vagy elrej­te­ne el.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az indít­vány­nak helyt adott és annak meg­fe­le­lő­en a férfi letar­tóz­ta­tá­sát továb­bi három hónap­pal, 2020. júli­us 3. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta.