Főoldal » Hírek » Letartóztatást indítványoz az ügyészség, mert egy nő meg akarta ölni 3 éves kisfiát – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A gyanú sze­rint gyógy­szer­rel ada­gol­ta túl gyer­me­két egy nő, hogy meg­öl­je. A Fővá­ro­si Főügyész­ség az anya letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 25 éves nő 2021. janu­ár 5-én a reg­ge­li órák­ban, a XIV. kerü­le­ti ott­ho­nuk­ban több anti­de­presszáns tab­let­tát adott be 3 éves fiú­gyer­me­ké­nek, azzal a cél­lal, hogy kiolt­sa az éle­tét. A nő ezután a bódult és élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került gyer­mek­kel talál­ko­zott a saját édes­any­já­val, aki uno­ká­ja álla­po­tát ész­lel­ve kór­ház­ba vitte a kis­fi­út. Az orvo­si ellá­tás meg­men­tet­te a gyer­mek éle­tét.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói őri­zet­be vet­ték a nőt és gya­nú­sí­tot­tént hall­gat­ták ki tizen­egye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, figye­lem­mel arra, hogy meg­ala­po­zott­nak látja annak a veszé­lyét, hogy a nő – sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén – kivon­ja magát a bün­te­tő­el­já­rás alól, illet­ve ismét hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­ményt követ el. Az ügyé­szi indít­vány sze­rint indo­kolt a kény­szer­in­téz­ke­dést – elren­de­lé­se ese­tén – az Igaz­ság­ügyi Meg­fi­gye­lő és Elme­gyó­gyí­tó Inté­zet­ben vég­re­haj­ta­ni.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kér­dé­sé­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén műkö­dő nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an hol­nap dönt.