Főoldal » Hírek » Letartóztatást indítványoz az ügyészség a rákospalotai gyújtogatás ügyében – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Fel­gyúj­tot­ta a garázst, amely felett hár­man alud­tak; a több­szö­rö­sen minő­sí­tett ember­ölés gya­nú­sí­tott­ját letar­tóz­tat­hat­ják.

A meg­ala­po­zott sze­rint egy 51 éves férfi,  2020. novem­ber 22-én, az esti órák­ban szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy, a XV. kerü­let, Páz­mány Péter utcá­ban talál­ha­tó ház tulaj­do­no­sá­val. A férfi – aki a ház­ban kiala­kí­tott lak­rész­ben lakott – éjfél után néhány órá­val a csa­lá­di ház udva­rán talál­ha­tó garázst égés­gyor­sí­tó anyag segít­sé­gé­vel fel­gyúj­tot­ta. A tűz tovább ter­jedt és a garázs felett lévő lakó­tér is láng­ra kapott, amely­ben a férfi által is tudot­tan egy idős korú pár és uno­ká­juk aludt. A nagy­apa önfel­ál­do­zó­an még ki tudta jut­tat­ni az uno­ká­ját a tető­re, a tűz­eset hatá­sá­ra azon­ban a nagy­szü­lők éle­tü­ket vesz­tet­ték. A tűz az ingat­lan­ban és az ingó­sá­gok­ban több tíz­mil­lió forin­tos kárt oko­zott.

A kis­fi­út az égő épü­let tete­jé­ről a kiér­ke­ző rákos­pa­lo­tai jár­őrök hősi­e­sen le tud­ták hozni.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Élet­vé­del­mi Osz­tá­lya elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján, haj­tó­va­dá­szat kere­té­ben még novem­ber 23-án elfog­ta a fér­fit.

A fen­ti­ek több ember, illet­ve tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek, vala­mint külö­nö­sen nagy kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra lehet­nek alkal­ma­sak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján indít­ványt tett a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le jelen­tet­te fenye­ge­tett­ség­ből és a gya­nú­sí­tott sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­ből arra lehet meg­ala­po­zot­tan követ­kez­tet­ni, hogy a férfi sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén elszök­ne, elrej­tőz­ne a ható­sá­gok elől.

Az indít­vány­ról a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén műkö­dő nyo­mo­zá­si bíró a mai napon dönt.

A rend­őr­ség - vide­ó­kat is tar­tal­ma­zó - köz­le­mé­nye az elő­ál­lí­tás­ról, a nyo­mo­zás­ról, a jár­őrök beszá­mo­ló­já­ról itt érhe­tő el:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egesgyorsitot-hasznalhatott-a-rakospalotai-tuz