Főoldal » Hírek » Letartóztatást indítványoz az ügyészség családon belüli erőszak miatt – fotókkal – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség testi sér­tés vét­sé­ge, becsü­let­sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt foly­tat nyo­mo­zást egy szer­ző­dé­ses kato­na ellen.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a szer­ző­dé­ses kato­na­ként szol­gá­ló férj hosszú évek óta – az azóta már nagy­ko­rú­vá vált gyer­me­kei jelen­lé­té­ben is – rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta fele­sé­gét. Ezen alkal­mak­kor több­nyi­re a könnyű testi sér­tés szint­jét elérő módon, indu­la­to­san, külön­bö­ző mód­sze­rek­kel támadt fele­sé­gé­re, így rán­gat­ta, lök­dös­te és foj­to­gat­ta.

2021. ápri­lis 19-én a férfi deb­re­ce­ni ott­ho­nuk­ban kia­bál­va kérte szá­mon fele­sé­gét, és egy álta­la hasz­nál­ni kívánt táb­la­gé­pet köve­telt tőle. A nő arra hivat­ko­zott, hogy azt ő nem tette el, de segít meg­ke­res­ni, amire a férje tovább kia­bál­va, elhú­zó­dó­an bán­tal­maz­ta, az ingat­lan udva­rán a föld­re rán­tot­ta és a beto­non több métert húzta.

A férfi ezt köve­tő­en a ház­ban külön­fé­le kony­ha­fel­sze­re­lé­si esz­kö­zö­ket tört össze és kije­len­tet­te, hogy addig fog törni-zúzni, amíg a fele­sé­ge a kért tab­le­tet oda nem adja neki. Ezután fele­sé­gé­hez lépett és őt a kony­há­ban talált külön­fé­le dol­gok­kal, így moso­ga­tó­szer­rel, olaj­jal, kávé­krém­por­ral és kólá­val öntöt­te le.

Az elkö­ve­tő az édes­any­ja védel­mé­re kelt lányát is bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te, arra az eset­re, ha beavat­ko­zik a tör­tén­tek­be.

A nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a nya­kán hor­zso­lá­sos, a könyö­kén és a comb­ján zúzó­dá­sos, vala­mint a jobb szem kör­nye­ze­té­nek bevér­zé­sé­ben meg­nyil­vá­nu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A kato­na sem az őri­zet elren­de­lé­se, sem a gya­nú­sí­tás köz­lé­se ellen nem tett panaszt, a val­lo­más­té­telt azon­ban meg­ta­gad­ta.

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra. A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa dönt.