Főoldal » Hírek » Letartóztatták a baltával mentősökre támadó férfit – VIDEÓVAL – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ügyé­szi indít­vány­ra elren­del­te annak a Nóg­rád megyei fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint egy bal­tá­val a kezé­ben ron­tott rá a hozzá kihí­vott men­tő­sök­re.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2021. janu­ár 14-én éjjel zavart és agresszív álla­pot­ban érke­zett haza ott­ho­ná­ba. Mivel koráb­ban isme­ret­len ere­de­tű bódí­tó hatá­sú anya­got fogyasz­tott, zavart visel­ke­dé­se miatt édes­ap­ja men­tőt hívott hozzá.

A gya­nú­sí­tott ezt meg­hall­va, egy bal­tá­val a kezé­ben a nyílt utcá­ra ment. Ami­kor a men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sai a segély­hí­vás­ra a tele­pü­lés­re érkez­tek, fel­fi­gyel­tek az utcán tar­tóz­ko­dó, bal­tá­val a kezé­ben fel­dúl­tan felé­jük siető fér­fi­re, aki mint­egy 2-3 méter távol­ság­ból a bal­tát meg­len­dí­tet­te és a men­tő­au­tó­ba pró­bál­ta dobni, de a jeges úton meg­csú­szott.

A men­tő­au­tó sze­mély­ze­te ész­lel­te a táma­dást, ezért testi épsé­gük meg­óvá­sa érde­ké­ben a hely­szín­ről távoz­ni akar­tak, a gép­ko­csi­ve­ze­tő gázt adott és meg­pró­bál­ta kike­rül­ni a fér­fit, aki ekkor a mel­let­te elha­la­dó men­tő­au­tó veze­tő­ol­da­li ajta­ját akar­ta a bal­tá­val meg­üt­ni, ez az ütése csak a gép­ko­csi­ve­ze­tő manő­ve­ré­nek köszön­he­tő­en nem talált célba.

A men­tő­sök ekkor a rend­őr­ség köz­re­mű­kö­dé­sét kér­ték, és csak a gyor­san kiér­ke­ző rend­őrök jelen­lé­té­ben sike­rült a fér­fit meg­vizs­gál­ni­uk, majd ellá­tá­sa cél­já­ból kór­ház­ba szál­lí­ta­ni.

A fér­fit köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, de vele szem­ben fel­me­rül a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja is.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a bíró­ság a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel elren­del­te a vissza­eső, bör­tön­ből leg­utóbb 2020 nya­rán sza­ba­dult férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

Az ügy­ről kiadott – vide­ó­fel­vé­telt is tar­tal­ma­zó – rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-mentoszolgalat-munkatarsaira-tamadt-elfogtak-a