Főoldal » Hírek » Letartóztatták a Dózsa György úti balesetben részes egyik sofőrt a Fővárosi Főügyészség indítványa alapján- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos bal­eset­ben két ember vesz­tet­te éle­tét. Az első- és másod­fo­kú ügyész­ség eddig is azt kép­vi­sel­te, hogy az egyik sofőrt le kell tar­tóz­tat­ni, a bíró­ság most elren­del­te a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dést.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a Dózsa György úti bal­eset kap­csán mind­két sofőr­rel szem­ben halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. Egy egye­sí­tett ügy­ben a vád köz­úti veszé­lyez­te­tés, vala­mint garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge.

Az eljá­rás másod­fo­kon van folya­mat­ban, az első­fo­kú íté­let meg­ho­za­ta­lát köve­tő­en a bíró­ság meg­szün­tet­te a gyors­haj­tó vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét. A férfi ügyé­szi fel­leb­be­zés alap­ján ismét kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alá került, azon­ban nem letar­tóz­ta­tá­sát, hanem bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el a másod­fo­kú bíró­ság.

A bűn­is­mét­lés és a szökés-elrejtőzés valós és foko­zott veszé­lye miatt a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a bíró­ság­hoz, hogy ren­del­je el a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a letar­tóz­ta­tást a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig elren­del­te az indít­vány alap­ján, a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel.

A vég­zés nem vég­le­ges. Az ügyész a szökés-elrejtőzés veszé­lyé­nek mint továb­bi indok­nak a meg­ál­la­pí­tá­sa végett, a véde­lem a letar­tóz­ta­tás mel­lő­zé­se cél­já­ból jelen­tett be fel­leb­be­zést.

Kap­cso­ló­dó ügyész­sé­gi köz­le­mény: