Főoldal » Hírek » Letartóztatták a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított hármast – FOTÓVAL és VIDEÓVAL – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te egy magyar és két tuné­zi­ai férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint mari­hu­á­ná­val és extasy-val keres­ked­tek Buda­pes­ten.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a magyar férfi kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zott Buda­pes­ten, és kap­cso­lat­ban állt egy, szin­tén kábítószer-kereskedő páros­sal, két tuné­zi­ai fér­fi­val. A trió töb­bek között a bel­vá­ros­ban áru­sí­tot­ta a kábí­tó­szert.

Az erzsé­bet­vá­ro­si rend­őrök a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont segít­sé­gé­vel 2021. feb­ru­ár 26-án, össze­han­golt akció kere­té­ben elfog­ták a három fér­fit és kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki őket.

A nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­ra, figye­lem­mel arra, hogy meg­ala­po­zott­nak látta a szökés-elrejtőzés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se és a bűn­is­mét­lés veszé­lyét.

A nyo­mo­zá­si bíró a letar­tóz­ta­tást, a főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján, egy hónap­ra elren­del­te. A vég­zés nem vég­le­ges, elle­ne az ügyész az egyik gya­nú­sí­tott kap­csán a szökés-elrejtőzés meg­ál­la­pí­tá­sa miatt –  mivel ezt a bíró­ság nála mel­lőz­te – fel­leb­be­zett, illet­ve a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik is fel­leb­be­zés­sel éltek a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­se ellen.

A rend­őr­ség és a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont által, a hely­szí­nen készí­tett fény­ké­pek és videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszer-kereskedokre-csaptak-le-a-fovarosban