Főoldal » Hírek » Letartóztatták a Parlament felrobbantásával fenyegetőző bátonyterenyei nőt – a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság ügyé­szi indít­vány­ra letar­tóz­tat­ta azt a 40 éves bátony­te­re­nyei nőt, aki 2021 decem­be­re óta négy alka­lom­mal fenye­ge­tő­zött a segély­hí­vó vona­lon a Par­la­ment, illet­ve rend­őr­sé­gi épü­le­tek fel­rob­ban­tá­sá­val.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a nő 2021. decem­ber 4-én, dél­után tele­fo­nált a 112-es segély­hí­vó tele­fon­szám­ra, ahol a Vas megyei, szom­bat­he­lyi hívás­köz­pont­ba kap­csol­ták, mire a Segély­hí­vó Köz­pont fel­rob­ban­tá­sá­val kez­dett fenye­ge­tőz­ni. Az elkö­ve­tő még ugyan­ezen a napon, este ismé­tel­ten tele­fo­nált, ekkor azon­ban már a Par­la­ment fel­rob­ban­tá­sá­ról tett beje­len­tést.

A nő tavaly decem­ber 11-én meg­is­mé­tel­te cse­lek­mé­nyét, ismét azzal fenye­get­ve, hogy az ország­há­zat, illet­ve a Szom­bat­he­lyi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­got is fel­rob­bant­ja.

A nő 2022. ápri­lis 22-én, haj­nal­ban újra elkö­vet­te cse­lek­mé­nyét. A fel­rob­ban­tás­sal fenye­ge­tett Par­la­ment épü­le­tét a ható­sá­gok átvizs­gál­ták, és foko­zott belép­te­té­si ren­det vezet­tek be, a bom­ba­fe­nye­ge­tés azon­ban ezút­tal is valót­lan­nak bizo­nyult.

A nőt ezen utób­bi cse­lek­mé­nye után őri­zet­be vet­ték, mivel cse­lek­mény­so­ro­za­ta foly­ta­tá­sá­tól az sem tán­to­rí­tot­ta vissza, hogy a koráb­bi ese­tek miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze indít­ványt tett a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon, egy hónap­ra elren­delt.