Főoldal » Archív » Lőfegyverrel visszaélés és lopás – vádemelés egy kecskeméti férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint lopás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy kecs­ke­mé­ti kami­on­so­főr ellen, aki 2019 augusz­tu­sá­ban pum­pá­kat lopott egy kecs­ke­mé­ti rak­tár­ból, de az ott­ho­ná­ban és az autó­já­ban enge­dély nél­kül fegy­ve­re­ket és lőszert is tar­tott.

Az 55 éves kecs­ke­mé­ti férfi kami­on­so­főr­ként dol­go­zott, ami­kor 2019. augusz­tus 14. napja előtt a mun­ka­vég­zé­se során egy kecs­ke­mé­ti üzem rak­tá­rá­hoz haj­tott. Itt a lepar­kolt kami­on­ban lévő élel­mi­szer dobo­zok­ba, illet­ve a kami­on felső ágyá­ba elrej­tett 7 darab defekt­ja­ví­tó pum­pát össze­sen több mint 424.000 forint érték­ben. Ezután a vád­lott a lopott pum­pák­kal együtt elhaj­tott az üzem terü­le­té­ről.

A rend­őr­ség 2019. augusz­tus 14-én ház­ku­ta­tást tar­tott a vád­lott kecs­ke­mé­ti ingat­la­nán, amely során a lopott pum­pák közül kettő elő­ke­rült, ami­ket a rend­őrök le is fog­lal­tak. A vád­lott később a többi lopott pum­pát is bevit­te a rend­őr­ség­re, így a lopás­sal oko­zott kár meg­té­rült.

A ház­ku­ta­tás során a vád­lott ingat­la­nán és az autó­já­ban a pum­pá­kon kívül enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­ve­re­ket és lősze­re­ket is lefog­lal­tak. Az egyen­ru­há­sok össze­sen három darab pisz­tolyt, egy revol­vert és tizen­két darab töl­tényt fog­lal­tak le.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­tén kívül lopás vét­sé­gé­vel is vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság a lefog­lalt lőfegy­ve­re­ket és lősze­re­ket koboz­za el. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog hatá­roz­ni.