Főoldal » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség » Lopott targoncákkal ment a kocsmába – letartóztatását indítványozta az ügyészség- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fér­fit, aki a köze­li kocs­má­ig jutott a lopott tár­gyak­kal.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. novem­ber 3-án az egyik megye­be­li kis­vá­ros pék­sé­gé­nek nyi­tott kapu­ján bement és az udvar­ról két darab kézi tar­gon­cát, úgy­ne­ve­zett békát, vala­mint egy szer­szá­mok­kal teli ládát tulaj­do­ní­tott el 300.000 Ft érték­ben úgy, hogy azok­kal a nyi­tott kapun keresz­tül távo­zott. A gya­nú­sí­tott a lopott dol­gok­kal a köze­li kocs­má­ig gya­lo­golt, majd ott 2.000 Ft érték­ben elad­ta azo­kat.

A lopás vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét, figye­lem­mel arra is, hogy a gya­nú­sí­tott több alka­lom­mal volt bün­tet­ve, vala­mint a cse­lek­ményt külö­nös és több­szö­rös vissza­eső­ként, továb­bá koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből tör­té­nő fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sá­nak pró­ba­ide­je alatt követ­te el.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.