Főoldal » Hírek » Lövöldözés az áruházi parkolóban – videóval – a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit. Az elkö­ve­tő egy hang­fal eladás kap­csán barát­ja koráb­bi hara­go­sa­i­val futott össze, majd félel­mük­ben, hogy bán­tal­maz­ni fog­ják őket, barát­já­val együtt autó­ba pat­tan­tak és a kesz­tyű­tar­tó­ból elő­vett gáz-riasztó fegy­ver­rel a lehú­zott ablak­ból vak­tá­ban 6 lövést adott le.

A vád sze­rint a fegy­ver­ne­ki férfi idén már­ci­us 14-re vir­ra­dó éjsza­ka egy barát­ja tár­sa­sá­gá­ban Kis­kun­fél­egy­há­zán, egy áru­ház par­ko­ló­já­ban talál­ko­zott négy másik sze­méllyel, akik­nek egy hang­fa­lat akar­tak érté­ke­sí­te­ni. A hang­fal ügyé­ben nem tud­tak meg­egyez­ni, ráadá­sul a vád­lott barát­ja a vevő­je­lölt tár­sa­sá­gá­ban lévő sze­mé­lyek között több régeb­bi hara­go­sát vélte fel­fe­dez­ni, ezért meg­ijed­tek, hogy bán­tal­maz­ni fog­ják őket.

Az üzle­ti meg­be­szé­lést fél­be­hagy­va mind­ket­ten autó­ba pat­tan­tak és elin­dul­tak a hely­szín­ről. Az uta­sü­lé­sen ülő vád­lott attól tart­va, hogy a másik tár­sa­ság utá­nuk indul, a gép­ko­csi kesz­tyű­tar­tó­já­ból elő­vett egy gáz-riasztó pisz­tolyt és azzal a lehú­zott ablak­ból vak­tá­ban 6 lövést adott le, majd nagy sebes­ség­gel elhaj­tot­tak.

A vevő­je­lölt és a bará­tai a leadott lövé­sek­től meg­ré­mül­tek és érte­sí­tet­ték a kis­kun­fél­egy­há­zi rend­őrö­ket.

A vád­lott fegy­ver­nek lát­szó tárggyal meg­va­ló­sí­tott, kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy mások­ban ria­dal­mat vagy meg­bot­rán­ko­zást kelt­sen.

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben kez­de­mé­nyez­te a lövöl­dö­ző férfi fele­lős­ség­re voná­sát és fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt teg­nap bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki. Az íté­le­tet min­den­ki tudo­má­sul vette, így az jog­erős.

A bűn­cse­lek­ményt a tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te.