Főoldal » Egyéb kategória » Magára hagyta 14 hónapos kisbabáját – vádemelés

A vád sze­rint a buda­pes­ti nő tavaly nyá­ron bódult álla­pot­ban Buda­pes­ten az utcán, a baba­ko­csi­ban hagy­ta az akkor 14 hóna­pos gyer­me­két, akit járó­ke­lők talál­tak meg.

 A vád­irat sze­rint a 34 éves nő 2016. augusz­tus 31-én a kora esti órák­ban a XX. kerü­le­ti Pozso­nyi utcá­ban egy sze­me­tes mellé kira­kott hasz­nált tár­gyak között kuta­tott. A bódult álla­pot­ban lévő vád­lot­tal volt a nő akkor 14 hóna­pos kis­fia is.

A vád­lott néhány hasz­nált tár­gyat bezsá­kolt, majd elsé­tált a hely­szín­ről úgy, hogy 14 hóna­pos gyer­me­két az út szé­lén, a baba­ko­csi­ban hagy­ta.

Az utcá­ban lakók ész­lel­ték, hogy a nő a gyer­me­ket hát­ra­hagy­va elsé­tál, majd meg­pró­bál­ták meg­ke­res­ni, de nem talál­ták, ezért érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get. A rend­őri intéz­ke­dés során a magá­ra hagyott kis­fi­út –az élet­ko­rá­ra figye­lem­mel – gyer­mek­kór­ház­ba szál­lí­tot­ták.

A rend­őrök a vád­lot­tat végül csak más­nap – 2016. szep­tem­ber 1-jén – reg­gel talál­ták meg egy buda­pes­ti, XXIII. kerü­le­ti lakás­ban, bódult álla­pot­ban.

A Buda­pest Fővá­ros Kor­mány­hi­va­tal XXIII. Kerü­le­ti Gyám­hi­va­ta­la ezután a gyer­me­ket ide­ig­le­nes hatállyal neve­lő­szü­lő­nél helyez­te el.

A vád­lott azzal, hogy 14 hóna­pos gyer­me­két az utcán magá­ra hagy­ta, súlyo­san meg­szeg­te a szü­lői neve­lé­si, gon­do­zá­si és fel­ügye­le­ti jog­ból eredő köte­le­zett­sé­gét, és a kis­ko­rú testi fej­lő­dé­sét súlyo­san veszé­lyez­tet­te.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nőt kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

Buda­pest, 2017. május 20.