Főoldal » Egyéb kategória » Majdnem elpusztult a vádlott kutyája, mert nem gondoskodott róla

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nyer­ge­súj­fa­lui nő ellen, akik 2018 nya­rá­tól 2019. év janu­ár ele­jé­ig nem gon­dos­ko­dott rend­sze­re­sen a kutyá­já­ról, emi­att az állat élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, a gyors orvo­si ellá­tás men­tet­te meg az éle­tét.

2018 nyár ele­jé­től 2019. janu­ár 7. nap­já­ig a vád­lott egy nyer­ge­súj­fa­lun lévő tel­ken, lán­con tar­tot­ta a kutyá­ját, vala­mint nem biz­to­sí­tott neki meg­fe­le­lő szá­raz és védett helyet, amely meg­véd­te volna az álla­tot az idő­já­rás viszon­tag­sá­ga­i­tól, ezért az állat bun­dá­ja fagyott sár­ral és ürü­lék­kel erő­sen szennye­zett volt, a ráfa­gyott sár­tól a far­kát moz­dí­ta­ni sem tudta. A nő nem gon­dos­ko­dott rend­sze­re­sen az állat ellá­tá­sá­ról sem, ezért az állat kóro­san leso­vá­nyo­dott, és kiszá­radt, annyi­ra gyen­ge volt, hogy nem tudott a sáros föld­ről fel­áll­ni. Az eb éle­tét a gyors orvo­si ellá­tás men­tet­te meg, mivel az élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban volt, az elhul­lás szé­lén állt. Így a vád­lott maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy a kutya pusz­tu­lá­sát okoz­za. Továb­bá az éhe­zés és szom­ja­zás, vala­mint a kihű­lés köze­li álla­pot a kutyá­nak az átla­got jóval meg­ha­la­dó fizi­kai gyöt­rel­met oko­zott.

A vád­lott ezzel a maga­tar­tá­sá­val meg­szeg­te az álla­tok védel­mé­ről és kímé­le­té­ről szóló tör­vény ren­del­ke­zé­se­it, mely sze­rint az állat­tar­tó köte­les a jó gazda gon­dos­sá­gá­val eljár­ni, az állat fajá­nak, faj­tá­já­nak és élet­ta­ni szük­ség­le­te­i­nek meg­fe­le­lő élet­fel­té­te­lek­ről gon­dos­kod­ni. A sza­bad­ban tar­tott álla­tok szá­má­ra pedig biz­to­sí­ta­ni kell olyan terü­le­tet, illet­ve léte­sít­ményt, ahol azok veszély ese­tén, vala­mint az idő­já­rás káros hatá­sa­i­val és az egész­ség­re ártal­mas hatá­sok­kal szem­ben védel­met talál­nak.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben 1 év 7 hónap 15 nap, közép­mér­ték­től kisebb mér­ték­ben elté­rő, fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.