Főoldal » Hírek » Maradandó sérülést szenvedett az ittas nő utasa – a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség azzal a nővel szem­ben, aki egy évvel ezelőtt Mély­kú­ton autó­já­val itta­san köz­le­ked­ve egy kanyar­ban elve­szí­tet­te ural­mát a jármű felett és a fának csa­pó­dott. Mel­let­te ülő élet­tár­sa mind­két lába lebé­nult.

A vád­irat sze­rint a nő 2020. decem­ber 19-én, éjjel, Mély­kú­ton ittas álla­pot­ban vezet­te a sze­mély­gép­ko­csi­ját. Mel­let­te a jobb első ülé­sen az élet­tár­sa uta­zott. A köz­vi­lá­gí­tás­sal ellá­tott útsza­ka­szon borult idő­já­rás­nak meg­fe­le­lő éjsza­kai, kor­lá­to­zott látá­si viszo­nyok ural­kod­tak, az úttest hibát­lan asz­falt­bur­ko­la­ta szá­raz volt.

Egy balra ívelő útka­nya­ru­lat­hoz érve a nő ittas­sá­ga miatt elve­szí­tet­te ural­mát a jármű felett és lesod­ró­dott a menet­irány sze­rin­ti jobb olda­li útpad­ká­ra, majd a víz­el­ve­ze­tő árkon keresz­tül­ha­lad­va a sze­mély­gép­ko­csi ele­jé­vel egy fának ütkö­zött és a tete­jé­re borul­va állt meg.

A bal­eset követ­kez­té­ben a biz­ton­sá­gi övet hasz­ná­ló élet­tár­sa 8 napon túli, tény­le­ge­sen 6 hóna­pot meg­ha­la­dó gyógy­tar­ta­mú, több­szö­rös csi­go­lya­tö­rést szen­ve­dett és mind­két lába lebé­nult. Az ittas sofőr is súlyos töré­ses és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a nő sze­szes ital fogyasz­tá­sát köve­tő­en, itta­san, ráadá­sul nem az útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en vezet­te a jár­mű­vet. Veze­tői enge­dé­lyét a nyo­mo­zás során elvet­ték.

Az ügyész­ség a nőt mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.