Főoldal » Hírek » Márkás telefon helyett zoknit, tégladarabokat, üres flakont küldött futárral a csaló férfi

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a tizen­hat sér­tett sérel­mé­re meg­va­ló­sult csa­lá­sok miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a sér­tet­tek­nek össze­sen közel fél­mil­lió forint kárt oko­zott azzal, hogy az inter­ne­ten olyan tár­gya­kat hir­de­tett eladás­ra, ame­lyek­kel nem is ren­del­ke­zett.

A vád­irat sze­rint a férfi 2016 feb­ru­ár­ja és 2018 augusz­tu­sa között inter­ne­tes olda­la­kon műsza­ki cik­kek eladá­sá­ra, cse­ré­jé­re irá­nyu­ló hir­de­té­se­ket helye­zett el, illet­ve más sze­mé­lyek által fel­adott inter­ne­tes hir­de­té­sek­re jelent­ke­zett. A sér­tet­tek a vétel­árat a férfi által meg­je­lölt bank­szám­la­szám­ra átutal­ták, illet­ve a kéz­be­sí­tés során meg­fi­zet­ték, a cse­rél­ni szán­dé­ko­zott műsza­ki cik­ke­ket az elkö­ve­tő­nek meg­küld­ték, azon­ban a meg­ren­delt ter­mé­ke­ket, illet­ve a cse­re­ként fel­aján­lott készü­lé­ke­ket nem kap­ták meg, a férfi azok­kal nem is ren­del­ke­zett.

Az elkö­ve­tő a tizen­hat sér­tett­nek össze­sen 484.690,- Ft kárt oko­zott.

Az egyik eset­ben a férfi már­kás mobil­te­le­font hir­de­tett eladás­ra. A tata­bá­nyai sér­tett a meg­ál­la­po­dá­suk­nak meg­fe­le­lő­en vétel­ár­ként 2018. feb­ru­ár 9-én 140.000,- Ft-ot fize­tett meg a cso­mag átvé­te­le­kor. A sér­tett a cso­mag kibon­tá­sát köve­tő­en ész­lel­te, hogy abban nem tele­fon, hanem zokni, tég­la­da­ra­bok, üres fla­kon, papír­do­boz, vala­mint külön­bö­ző papí­rok van­nak.

A bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott 140.000,- Ft kár a nyo­mo­zás során meg­té­rült oly módon, hogy a  futár részé­re átadott kész­pénzt a nyo­mo­zó ható­ság lefog­lal­ta, és a sér­tett­nek vissza­ad­ta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit bün­te­tő­vég­zés­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, 153.000,- Ft össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze a pol­gá­ri jogi igényt elő­ter­jesz­tő sér­tet­tek kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re.