Főoldal » Hírek » Másodfokon is 5 év börtönbüntetés az autójában kábítószert rejtegető külföldi vádlottal szemben- a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is bűnös­nek mond­ta ki azt a vád­lot­tat, aki autó­já­ban kábí­tó­szert elrejt­ve akar­ta átlép­ni az állam­ha­tárt.

Az ügy­ben meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a 46 éves szerb állam­pol­gár a tulaj­do­ná­ban álló autó­val 2018. szep­tem­ber 8-án jelent­ke­zett belé­pés­re Hor­vát­or­szág felől Udvar köz­úti határ­át­ke­lő­he­lyén. A hatá­ron szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrök a jár­mű­vet gya­nús­nak ítél­ték, ezért fél­re­ál­lí­tot­ták, és a NAV mun­ka­tár­sa­i­nak bevo­ná­sá­val rész­le­te­sen ellen­őriz­ték. Az ellen­őr­zés alap­ján meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a gép­ko­csi pado­za­tá­ban, az első ülé­sek alatt rej­tett táro­ló­he­lye­ket ala­kí­tot­tak ki. A rej­tek­he­lyek­ből 27 cso­mag­nyi kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó növé­nyi anyag került elő. A gép­ko­csit veze­tő vád­lott tudott a jár­mű­ben tárolt kábí­tó­szer­ről.

Az első­fo­kon eljárt Pécsi Tör­vény­szék a vád­lott bűnös­sé­gét – a vád­nak meg­fe­le­lő­en – külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re az ország terü­le­té­re beho­za­tal­lal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg. Ezért a vád­lot­tat 5 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, 6 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra és 6 évi Magyar­or­szág terü­le­té­ről való kiuta­sí­tás­ra ítél­te.

Az íté­let ellen az ügyész a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa iránt ter­jesz­tett elő fel­leb­be­zést, ame­lyet a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség azzal tar­tott fenn, hogy a kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú, magyar­or­szá­gi lakó­hellyel nem ren­del­ke­ző vád­lott köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tá­sá­nak mel­lő­zé­sé­re is indít­ványt tett. A vád­lott és védő­je fel­men­té­sért, illet­ve eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.

A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon kihir­de­tett jog­erős hatá­ro­za­tá­val – a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val rész­ben egyet­ért­ve - a vád­lott­nak a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tá­sát mel­lőz­te, egye­bek­ben az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét hely­ben­hagy­ta.