Főoldal » Hírek » Még a kerti törpéket is vitték a vádlottak – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kis­ker­te­ket fosz­to­ga­tott Ajkán az a három huszon­éves férfi, akik­kel szem­ben 12 rend­be­li lopás miatt emelt vádat az Ajkai Járá­si Ügyész­ség.

A vád­irat sze­rint a 23, 24 és 25 éves elkö­ve­tők 2020. május 31-én késő este meg­be­szél­ték, hogy az éjsza­ka hát­ra­lé­vő részé­ben a város szé­lén lévő kis­ker­te­ket járva tulaj­do­ní­ta­nak el érté­ke­ket.

Öt olyan ingat­lan volt, ahova az elkö­ve­tők a kert­ka­put, a táro­ló ajta­ját leemel­ték vagy épp a lakat­pán­tot lever­ték és bemen­tek, de végül nem tulaj­do­ní­tot­tak el sem­mit, míg a többi sér­tet­től a ter­ményt, illet­ve a szer­szám­tá­ro­lók­ban tar­tott esz­kö­zö­ket, vagy az épp ott talált sze­szes italt lop­ták el.

Volt olyan sér­tett, aki­nek kert­jé­ben több bokor bur­go­nyát szed­tek fel, a fésze­rek­ből pedig a kézi­szer­szá­mok­tól a lég­pus­kán át a kerti tör­pé­kig elvit­tek min­dent, ami­ről úgy gon­dol­ták, hogy anya­gi haszon­ra tehet­nek belő­le szert.

A 23 éves vád­lott­nak a végig­fosz­to­ga­tott éjsza­kán tár­sa­i­val elkö­ve­tett cse­lek­mé­nye­ken túl egy 2020. janu­á­ri, a lopás mel­lett ron­gá­lást is meg­va­ló­sí­tó tet­té­ért kell még felel­nie a bíró­ság előtt. A férfi ekkor a kerí­tést átvág­ta, majd heve­der­zár lefe­szí­té­sé­vel egy Ajka kül­te­rü­le­tén lévő kis­kert szer­szám­tá­ro­ló­ját törte fel, és onnan 110 000 forint érték­ben sze­gély­nyí­rót, fűka­szát és lét­rát tulaj­do­ní­tott el. Cse­lek­mé­nye azon­ban nem merült ki ennyi­ben, azért hogy a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­it eltün­tes­se, a lopást köve­tő­en fel­gyúj­tot­ta a táro­lót, mellyel továb­bi, közel 190 000 forin­tos kárt oko­zott.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban ezzel a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, míg egyik tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás, a har­ma­dik elkö­ve­tő­vel szem­ben pedig fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az ügy­ben ítél­ke­ző Ajkai Járás­bí­ró­ság­nak.