Főoldal » Archív » Még akkor is bántalmazta volt feleségét, amikor már a segélyhívóval beszélt- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ható­sá­gi eljá­rás­ban elkö­ve­tett kény­sze­rí­tés és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 44 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy vita során bán­tal­maz­ta a volt fele­sé­gét, és meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni abban, hogy érte­sít­se a rend­őr­sé­get.

Az elvált házas­pár egyik közös gyer­me­ke a vád­lott­nál volt lát­ha­tá­son, ami­kor meg­je­lent nála az anya, és közöl­te, hogy volt férje ittas­sá­ga miatt haza­vi­szi a kis­fi­út. A vád­lott ezt nem akar­ta hagy­ni, ezért a vita eldur­vult, mely­nek során a férfi több alka­lom­mal meg­lök­te a sér­tet­tet, aki ezért érte­sí­te­ni akar­ta a rend­őr­sé­get.

A vád­lott azon­ban az asszonnyal dula­kod­va meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy a nő beje­len­tést tegyen, de nem járt siker­rel, mivel a nagyob­bik gyer­me­kük, illet­ve egy férfi is a nő segít­sé­gé­re sie­tett. Ennek elle­né­re a férfi még akkor is bán­tal­maz­ta a nőt, ami­kor az vonal­ban volt a 112-es segély­hí­vó­val, sőt mialatt a nő beje­len­tést tett, kicsa­var­ta a kezé­ből a mobil­te­le­fon­ját és azt föld­höz vágta.

A férfi végül csak akkor hagyott fel az asszony bán­tal­ma­zá­sá­val, ami­kor az intéz­ke­dő rend­őrök a hely­szín­re értek. A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­sei kelet­kez­tek, vala­mint a mobil­te­le­fon­ja is tönk­re­ment.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.