Főoldal » Hírek » Meggyújtotta a nagy mennyiségű szemetet – vádemelés – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye – fotókkal

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a bábol­nai fér­fi­val szem­ben, aki a tel­kén fel­hal­mo­zott nagy mennyi­sé­gű hul­la­dé­kot ége­tés­sel akar­ta meg­sem­mi­sí­te­ni.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. novem­ber 24-ét meg­elő­ző idő­ben a bábol­nai házá­nak udva­rán nagy mennyi­sé­gű ház­tar­tá­si hul­la­dé­kot, külön­bö­ző hasz­ná­la­ti tár­gyat és anya­go­kat, így kerék­pá­ro­kat, bőr fotelt, üres gáz­tar­tályt, fém-és műanyag vöd­rö­ket, kan­ná­kat, hun­ga­ro­cell dara­bo­kat hal­mo­zott fel.

A férfi az összes hul­la­dé­kot egy  álta­la ásott gödör­be hord­ta, zöld­hul­la­dék­kal befed­te, ben­zin­nel meg­lo­csol­ta és meg­gyúj­tot­ta. A hul­la­dék égé­se­kor az egyik zárt palack fel­rob­bant, a leve­gő­ben pedig erős szagú, szür­kés füst ter­jen­gett. A tüzet  a hely­szín­re érke­zett tűz­ol­tók oltot­ták el.

A  hul­la­dék­ká vált anya­gok ége­té­se alkal­mas volt az embe­ri élet, testi épség, egész­ség, a föld, a víz, a leve­gő vagy azok össze­te­vői illet­ve élő szer­ve­zet egye­dé­nek veszé­lyez­te­té­sé­re.

A Komá­ro­mi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit  tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je.