Főoldal » Egyéb kategória » Megharapott egy férfi egy buszsofőrt Győrben – FOTÓVAL

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves román állam­pol­gár­ral szem­ben, aki 2016 novem­be­ré­ben bán­tal­ma­zott egy busz­so­főrt Győr egyik helyi jára­tán.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2016. novem­ber 25. nap­ján késő este az egyik helyi jára­tú busz­ra a máso­dik ajtón pró­bált fel­száll­ni, ezért a busz­so­főr meg­kér­te, hogy az első ajtón száll­jon fel és mutas­sa a jegyét. Mivel a menet­je­gyen lévő több lyuk miatt az egy­ér­tel­mű­en érvény­te­len volt, a busz­so­főr fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat egy új jegy vásár­lá­sá­ra vagy a busz elha­gyá­sá­ra.

A ter­helt ezen fel­dü­hö­dött, benyúlt a veze­tő fül­ké­be és a busz­so­főrt mel­lé­nyé­nél fogva meg­rán­gat­ta, őt szem­be köpte és obsz­cén sza­vak­kal illet­te. Ekkor a busz­so­főr a fül­ké­ből kiszáll­va az ajtó felé mutat­va pró­bál­ta elkül­de­ni a vád­lot­tat, aki előbb le akar­ta rán­gat­ni a busz­so­főrt a busz­ról, majd a sér­tett fel­emelt kezé­nek hüvelyk­uj­já­ba hara­pott, és azt addig nem is enged­te el, míg mind­ket­ten le nem jutot­tak a busz­ról.

A vád­lott ezt köve­tő­en elfu­tott a hely­szín­ről.

A sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el az ujján, azon­ban a hara­pás alkal­mas volt nyolc napon túl gyó­gyu­ló ín- vagy ízü­le­ti sérü­lés oko­zá­sá­ra is.

Az ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt. Az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben akár 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.