Főoldal » Hírek » Meghiúsított vesztegetési kísérlet az ukrán határon – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt nyo­moz egy kül­föl­di férfi ellen, aki a gyanú sze­rint meg akar­ta vesz­te­get­ni a határ­ren­dészt.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy mol­dáv állam­pol­gár jog­el­le­ne­sen akar­ta átlép­ni Magyar­or­szág állam­ha­tá­rát és a kor­rup­ci­ós pénz átadá­sá­val azt akar­ta elér­ni, hogy ne von­jon szank­ci­ót maga után a schen­ge­ni öve­zet­ben való túl­tar­tóz­ko­dá­sa.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a férfi 2021. feb­ru­ár 8-án 22 óra körül csa­lád­já­val Ukraj­na irá­nyá­ba akar­ta elhagy­ni Magyar­or­szá­got, ezért egy lit­ván honos­sá­gú sze­mély­gép­jár­mű veze­tő­je­ként kilé­pés­re jelent­ke­zett a Bereg­su­rány Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen.

Az ellen­őr­zés során a határ­ren­dész meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a férfi a gép­jár­mű hátsó ülé­sén utazó – három év alat­ti – gyer­me­kek szál­lí­tá­sá­hoz nem hasz­nált gyer­mek­biz­ton­sá­gi rend­szert, vala­mint a schen­ge­ni öve­zet­ben tar­tóz­ko­dás enge­dé­lye­zett határ­ide­jét 40 nap­pal túl­lép­te.

Miu­tán a határ­ren­dész tájé­koz­tat­ta a fér­fit, hogy az elkö­ve­tett sza­bály­sér­té­sek miatt bír­sá­got fog kiszab­ni, az elkö­ve­tő a keze­lő­fül­ke nyi­tott abla­ká­hoz lépett és az útle­vél­ke­ze­lő előt­ti asz­tal­ra tett 250 eurót és közöl­te, hogy ezt azért adja, hogy a rend­őr köte­les­sé­gét meg­szeg­ve tekint­sen el a bír­sá­go­lás­tól és ne uta­sít­sák ki Magyar­or­szág­ról.

A határ­ren­dész a fel­aján­lott jog­ta­lan előnyt nem fogad­ta el.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség lefog­lal­ta a vesz­te­ge­té­si pénzt, elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, akit gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki. A gya­nú­sí­tott tagad­ta a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a kül­föl­di fér­fit a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék elé állít­ja.

A fény­ké­pek az elkö­ve­tés hely­szí­nén és a szem­lén készül­tek.