Főoldal » Hírek » Megitták az áldomást, aztán megverték az eladót- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 44 éves és egy 33 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2020. feb­ru­ár végén, a dél­utá­ni órák­ban egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő csa­lá­di házuk­ban egy ló meg­vá­sár­lá­sát ünne­pel­ték, meg­ven­dé­gel­ve az eladó fér­fit.

Az elfo­gyasz­tott alko­hol­mennyi­ség­től a férfi könnyí­te­ni akart magán, ezért kiment a ház udva­rá­ra, és ami­kor a szük­sé­gét végez­te, a két vád­lott kezük­ben fa karók­kal hátul­ról rátá­mad­tak, hátát és kar­ját ütle­gel­ték.

A sér­tett ijedt­sé­gé­ben a kerí­tést átugor­va kisza­ladt az utcá­ra, de a vád­lot­tak üldöz­ték és utol­ér­ve a ruhá­za­tá­nál fogva rán­ci­gál­ták, ille­tő­leg a karók­kal tovább ütöt­ték.

A sér­tett végül egy ide­gen por­tá­ra mene­kült be, ahová a vád­lot­tak már nem követ­ték.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belü­li sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben a vád­lot­tak közül a bün­tet­len elő­éle­tű idő­sebb vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést, míg a bün­te­tett elő­éle­tű fia­ta­labb vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.