Főoldal » Egyéb kategória » Megöléssel fenyegette meg volt barátnőjét egy férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te volt barát­nő­jét.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott és a sér­tett kap­cso­lat­ban áll­tak egy­más­sal, amely azon­ban meg­sza­kadt. A vád­lott a sza­kí­tást nem tudta fel­dol­goz­ni, emi­att 2018. év decem­be­ré­től 2019 feb­ru­ár­já­ig Esz­ter­gom­ban, több alka­lom­mal sze­mé­lye­sen és vide­ó­hí­vás alkal­má­val is meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet azzal, hogy neki és a csa­lád­já­nak is kiolt­ja az éle­tét.

A vád­lott 2019. év feb­ru­ár­já­ban azzal fenye­get­te meg a sér­tet­tet, hogy meg­öli őt, vala­mint a gyer­me­két és a csa­lád­ját, rájuk gyújt­ja a házat, büsz­ke lenne arra, ha még egy embert meg­öl­ne. A fér­fit koráb­ban élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­te miatt vég­re­haj­tan­dó bör­tön bün­te­tés­re ítélt a bíró­ság.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, abban az eset­ben a bíró­ság 90 nap elzá­rás­ra ítél­je.