Főoldal » Hírek » Megölte az apját, majd a holttestét kénsavban feloldotta – a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 25 éves férfi ellen, aki 2020 szep­tem­be­ré­ben Ózdon a csa­lá­di házuk­ban apjá­val ita­lo­zott, szó­vál­tás­ba kerül­tek, az apja egy kala­pá­csot vett fel és azzal fenye­get­te, mire a vád­lott ellök­te, elvet­te tőle a kala­pá­csot és a szer­szám­mal több­ször fejen ütöt­te. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben elha­lá­lo­zott apja holt­tes­tét a spájz­ban tárol­ta, hogy meg­sza­ba­dul­jon tőle, később fel­da­ra­bol­ta, és kén­sav­ban egyen­ként fel­ol­dot­ta.

A vád­irat sze­rint a férfi a szü­le­i­vel 2014 augusz­tu­sá­ban Ang­li­á­ba köl­tö­zött, ahon­nan az apja 2015 évben vissza­jött Magyar­or­szág­ra, azon­ban 2020 augusz­tu­sá­ban láto­ga­tó­ba újból kiuta­zott kül­föld­re. A hónap végén a vád­lott és apja Magyar­or­szág­ra utaz­tak, a Covid-járvány miatt az ózdi csa­lá­di házuk­ban töl­töt­tek két hét karan­tén idő­sza­kot, és ennek lejár­tát úgy ünne­pel­ték, hogy alko­holt vásá­rol­tak, és a dél­utá­ni órák­ra mind­ket­ten leit­ta­sod­tak.

Koráb­bi csa­lá­di sérel­me­i­ket fel­em­le­get­ve, szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, mely­nek során az apa egy kala­páccsal fenye­get­te meg a vád­lot­tat, azon­ban a vád­lott ököl­lel fejen ütöt­te az apját, majd az ágyra lökte, elvet­te tőle a szer­szá­mot, és azzal két eset­ben olyan erő­vel fejen vágta, hogy a hely­szí­nen elhunyt.

A férfi az apja holt­tes­tét a spájz­ban tárol­ta, de meg akart sza­ba­dul­ni tőle, ezért a rákö­vet­ke­ző napok­ban ren­delt 100 liter 97 %-os kén­sa­vat és egy 200 lite­res hor­dót. A holt­tes­tet fel­da­ra­bol­ta, és egyen­ként a kén­sav­val meg­töl­tött hor­dó­ba helyez­ve fel­ol­dot­ta. A cse­lek­mé­nye rend­kí­vül szú­rós szag­gal és bűz­zel járt, a szom­szé­dok beje­len­té­sé­re kiér­ke­ző rend­őrök­nek elis­mer­te apja meg­ölé­sét.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.