Főoldal » Egyéb kategória » Megverték a mosdóban a sértettet, később belehalt sérüléseibe – vádemelés – FOTÓVAL a helyszínelésről

Egy bevá­sár­ló­köz­pont mos­dó­já­ban bán­tal­maz­ták a sér­tet­tet, aki később bele­halt sérü­lé­se­i­be; a Fővá­ro­si Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Az ivó­cim­bo­rák­nak szá­mí­tó vád­lot­tak, egy 25 és egy 29 éves férfi 2017. novem­ber 13-án a késő esti órák­ban, egy XIII. kerü­le­ti hiper­mar­ket­ben össze­ta­lál­koz­tak egy másik fér­fi­val, a sér­tet­tel. A sér­tett koráb­ban több­ször lopott a 25 éves fér­fi­tól, aki emi­att már több­ször meg­ver­te. A 25 éves férfi a mel­lék­he­lyi­sé­gé­ben szá­mon kérte a sér­tet­tet, aki azon­ban ittas álla­pot­ban volt, és nem tudott a szá­mon kérő elvá­rá­sa­i­nak meg­fe­le­lő­en vála­szol­ni. A fia­ta­labb férfi ezért bán­tal­maz­ni kezd­te, a sér­tett elesett, vérez­ni kez­dett, de a ter­helt nem hagy­ta abba a bán­tal­ma­zást.

A 29 éves férfi kez­det­ben figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta a mel­lék­he­lyi­ség­ben társa cse­lek­mé­nyét, majd ő maga is bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. Egy idő után a vád­lot­tak fel­hagy­tak a sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­val, meg­mos­dat­ták, majd men­tőt hív­tak hozzá. Mind­két vád­lott meg­vár­ta a hely­szí­nen a men­tő­ket. A sér­tet­ten élet­men­tő műté­tet haj­tot­tak végre, azon­ban a férfi tíz napon belül elhunyt.

A vád­lot­tak – amíg nem érte­sül­tek a sér­tett halá­lá­ról – több sze­mély­nek is dicse­ked­tek azzal, hogy nagyon meg­ver­ték a sér­tet­tet.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két férfi ellen társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett, halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.

A vád­lot­tak letar­tóz­ta­tás­ban van­nak.