Főoldal » Egyéb kategória » Menetrendszerinti autóbusszal vették üldözőbe a bőröndtolvajt

Sike­re­sen állí­tot­ta végül bíró­ság elé a Heve­si Járá­si Ügyész­ség azt a vád­lot­tat, akit egy koráb­bi áldo­za­ta úgy hely­ben hagyott, hogy nem sok­kal a tár­gya­lás előtt enged­ték csak ki a kór­ház sür­gős­sé­gi osz­tá­lyá­ról.

A 22 éves átányi ille­tő­sé­gű férfi az elmúlt idő­szak­ban több vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt is elkö­ve­tett a Heves­hez köze­li köz­ség­ben, melyek miatt leg­utóbb a járás­bí­ró­ság 2018 decem­be­ré­ben sza­bott ki fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést vele szem­ben, de az elítélt ezt köve­tő­en sem hagyott fel a lopás­sal.

2019. ápri­lis 23-án a ter­helt autó­busszal uta­zott haza a lakó­he­lyé­re, ahová a dél­előt­ti órák­ban érke­zett meg. Ami­kor a busz meg­állt a falu­ban, a férfi leszállt, és a gya­nút­lan sofőr segít­sé­gét kérve a jármű cso­mag­te­ré­ből magá­hoz vett egy ide­gen bőrön­döt, mellyel haza­in­dult. A busz már tovább­ha­ladt, ami­kor a veze­tő a biz­ton­ság ked­vé­ért meg­kér­dez­te az uta­sok­tól, hogy nem az egyi­kü­ké volt-e a jel­leg­ze­tes, kék színű poggyász. Mikor kide­rült, hogy a való­di tulaj­do­nos fent ül a buszon, a sofőr kér­de­zős­köd­ni kez­dett a hely­be­li­ek­től a tol­vaj lakó­he­lye felől, majd a menet­rend sze­rin­ti járat­tal a meg­je­lölt címre haj­tott és meg­állt a ház előtt, ahová azután több utas kísé­re­té­ben bement. Mivel addig­ra az elkö­ve­tő is haza­ért, közös erő­vel sike­rült tőle vissza­sze­rez­ni a bőrön­döt és a benne lévő ruhá­kat, de több érté­kes hol­mi­nak idő­köz­ben már lába kélt.

A járá­si ügyész­ség ezen cse­lek­mény kap­csán lopás vét­sé­ge miatt kíván­ta bíró­ság elé állí­ta­ni az elkö­ve­tőt, aki azon­ban nem sok­kal a kitű­zött tár­gya­lás idő­pont­ja előtt Heves bel­vá­ro­sá­ban vélet­le­nül szem­be talál­ko­zott a koráb­bi lopá­sa­i­nak egyik sér­tett­jé­vel, aki fel­is­mer­te a lábán azt a sport­ci­pőt, melyet a vád­lott tőle lopott el. A sér­tett ettől oly mér­ték­ben indu­lat­ba jött, hogy az utcán neki támadt a fér­fi­nak, ami­nek ered­mé­nye­ként a ter­helt agy­ráz­kó­dás­sal kór­ház­ba került. A cipő­lo­pás elkö­ve­tő­jét a sür­gős­sé­gi osz­tá­lyon több napig ápol­ták, mialatt bán­tal­ma­zó­ja ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult bün­te­tő eljá­rás.

A vád­lott fel­épü­lé­sét köve­tő­en, a napok­ban került sor végül a koráb­ban ter­ve­zett bíró­ság elé állí­tás­ra, mely­nek során a ter­hel­tet a járás­bí­ró­ság - a Heve­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra - 1 év fog­ház­ra ítél­te a bőrönd­lo­pás miatt, egy­ben elren­del­te a 2018 decem­be­ré­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is. A cipő­lo­pás kap­csán a bün­te­tő eljá­rás még folya­mat­ban van.