Főoldal » Az ügyészségről » Milyen az ügyészség ügyészségi fogalmazóként?

Milyen lehe­tő­sé­ge­ket és kihí­vá­so­kat tar­to­gat a 150 éves ügyész­ség a most vég­zett fia­tal jogá­szok szá­má­ra? Dr. Zsi­ros Bet­ti­na ügyész­sé­gi fogal­ma­zó nem is mun­ka­ként, hanem olyan hiva­tás­ként tekint válasz­tott pályá­já­ra, amely min­den nap új élmé­nyek­kel gaz­da­gít­ja, való­di fel­töl­tő­dést jelent neki. Érdek­lő­dé­sé­nek közép­pont­já­ban a nem­zet­kö­zi bün­te­tő­jog áll, oly­annyi­ra, hogy leg­utóbb csa­pa­tá­val részt vett a nem­zet­kö­zi bün­te­tő­jo­gi ver­seny, a THEMIS elő­dön­tő­jé­ben, ahol a magyar fogal­ma­zó csa­pat győ­zött. Ismer­jék meg egy nagy hagyo­má­nyok­kal bíró intéz­mény fia­tal mun­ka­tár­sát!