Főoldal » Egyéb kategória » Molotov koktéllal rongálta meg haragosa házát – Fotókkal

A Jász­be­ré­nyi Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett egy jász­apá­ti férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­já­nál.

Az indít­vány sze­rint a férfi, aki 2019 októ­be­ré­ben fel­té­te­les ked­vez­ménnyel sza­ba­dult egy koráb­bi bün­te­té­sé­ből, meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó azzal, hogy 2019. októ­ber 21-én este két test­vé­ré­vel meg­je­lent hara­go­sá­nak Jász­apá­ti­ban lévő házá­nál, ott han­gos­kod­tak, kia­bál­tak a bent lévők­nek, majd a gya­nú­sí­tott kavi­cso­kat dobált a sér­tett háza felé.

Miu­tán eltá­voz­tak, kis idő eltel­té­vel a férfi vissza­ment, kezé­ben egy ún. Molo­tov kok­tél­lal. Az erő­sen éghe­tő anya­got meg­gyúj­tot­ta és a ház oldal­fa­lá­hoz dobta. A Molo­tov kok­tél meg­gyúj­tot­ta a ház előt­ti tuját és meg­ron­gá­ló­dott az egyik ablak külső szú­nyog­há­ló­ja, vala­mint kb. 4-5 m2-en a ház fala. A gya­nú­sí­tott 50.000 forin­tot meg­ha­la­dó kárt oko­zott a sér­tett­nek.

Az égő tuját a ház­ban lakók oltot­ták el. A rend­őrök rövid időn belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték az elkö­ve­tőt.

A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye garáz­da­ság bűn­tet­té­nek és ron­gá­lás vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.

A Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság a több­szö­rös vissza­eső gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 2019. októ­ber 24. nap­ján egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a letar­tóz­ta­tás álta­lá­nos oka, a bűn­cse­lek­mény meg­ala­po­zott gya­nú­ja a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben fenn­áll. A külö­nös okok közül a bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­té­re és a bűn­cse­lek­mény jel­le­gé­re figye­lem­mel a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye fenn­áll, amely meg­ala­poz­za a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét. Az ügyész a vég­zést tudo­má­sul vette, a gya­nú­sí­tott és védő­je a bírói dön­tés­sel szem­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.