Főoldal » Hírek » Motorral támadt a járványveszély elhárításán dolgozó polgárőrre egy férfi – a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádat emelt a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség azzal a 23 éves fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki tavaly ápri­lis­ban bán­tal­ma­zott egy, a füzes­abo­nyi váro­si sport­csar­nok előt­ti köz­te­rü­le­ten vég­zett, a jár­vány­hely­zet­tel kap­cso­la­tos fer­tőt­le­ní­tő fel­ada­to­kat biz­to­sí­tó pol­gár­őrt.

A hely­szí­nen a tűz­ol­tók tavaly ápri­lis else­jén este - a nem sok­kal koráb­ban kihir­de­tett veszély­hely­zet idő­sza­ká­ban – fecs­ken­dő­jük­kel fer­tőt­le­ní­tő mosást kíván­tak végez­ni, ami­nek érde­ké­ben egy szi­ré­ná­zó szer­ko­csi­val haj­tot­tak az épü­let elé. Az érke­zé­sük és későb­bi tevé­keny­sé­gük zavar­ta­lan­sá­gát több helyi pol­gár­őr volt hivat­va biz­to­sí­ta­ni, mások mel­lett a sér­tett is, aki pol­gár­őr egyen­ru­há­ban és lát­ha­tó­sá­gi mel­lény­ben állt az út köze­pén azért, hogy a szük­sé­ges mér­ték­ben las­sít­sa a for­gal­mat.

Ekkor buk­kant fel az utcán a vád­lott, aki egy robo­gót veze­tett, melyen sza­bály­ta­la­nul ket­ten ültek. A pol­gár­őr fel­emelt kar­já­val „állj” jel­zést adott, amit a moto­ros zokon vett, ezért szó­vál­tás ala­kult ki a két ember között, mely­nek során a vád­lott becs­mé­rel­te az intéz­ke­dő sér­tet­tet. Elhang­zott az is, hogy úgy meg fogja ütni a fér­fit, hogy annak leesik a szem­öl­dö­ke. A fenye­ge­té­sek köz­ben a fia­tal­em­ber egy dara­big a sér­tett körül körö­zött a motor­ral, majd szem­be for­dult vele, és las­san meg­kö­ze­lí­tet­te úgy, hogy már a bukó­si­sak­já­val is hoz­zá­ért. Ezt köve­tő­en, miköz­ben újra köröz­ni kez­dett körü­löt­te, több­ször is bele­rú­gott a pol­gár­őr­be, majd nagy gázt adva elhagy­ta a hely­színt.

Mivel a sér­tett a cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor - foko­zott bün­te­tő­jo­gi védel­met élve­ző - köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sült, a Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tőt köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Ezen bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le – a hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­sza­ké­val egye­ző­en – egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát kérte a vád­lott­ra, ami­nek pró­ba­idő­re tör­té­nő fel­füg­gesz­té­sét indít­vá­nyoz­ta a járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban.