Főoldal » Hírek » Műlábbal élő idős sértettet vert meg – fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegye sajtóközleménye

Az idős korá­nál és fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val  szem­ben, aki haj­lék­ta­lan, rok­kant, idős sér­tet­tet bán­tal­ma­zott.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. május 14-én haj­nal­ban ittas álla­pot­ban bele­kö­tött a tata­bá­nyai  busz­meg­ál­ló­ban lévő padon ülő, haj­lék­ta­lan, műláb­bal élő és bot­tal járó 77 éves sér­tett­be ciga­ret­ta kérés ürü­gyén. Ennek során „Meg­öl­lek, te kutya!” fel­ki­ál­tás­sal elvet­te a sér­tett pad­hoz támasz­tott járó­bot­ját, és azzal négy-öt alka­lom­mal meg­ütöt­te a sér­tett fejét. Az üté­sek követ­kez­té­ben a sér­tett a pad­ról a föld­re esett. Ezután az elkö­ve­tő a botot eldob­va a hely­szín­ről elsza­ladt.

A cse­lek­mény követ­kez­té­ben a sér­tett­nek fej­tá­ji vérző sérü­lé­sei, kéz­há­ti hor­zso­lá­sa, ujj duz­za­na­ta kelet­ke­zett, ame­lyek nyolc napon belül gyó­gyul­tak, azon­ban a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt ennél súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tőt vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je.