Főoldal » Egyéb kategória » Nagyanyjára gyújtotta a lakást – vádemelés a fővárosban

A vád sze­rint a 45 éves férfi rend­sze­re­sen keres­te fel nagy­any­ját azért, hogy pénzt és érté­ke­ket sze­rez­zen tőle, majd ami­kor a vád­bé­li napon nem jutott be hozzá, szán­dé­ko­san rágyúj­tot­ta a lakást. Az idős­ko­rú sér­tett éle­tét a lakók érte­sí­té­sé­re kiér­ke­ző tűz­ol­tók men­tet­ték meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2009 júni­u­sá­ban sza­ba­dult egy koráb­bi bör­tön­bün­te­tés­ből, amit rész­ben a nagy­any­ja - aki jelen ügy sér­tett­je is - sérel­mé­re elkö­ve­tett vagyon elle­ni és garáz­da jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek miatt szab­tak ki vele szem­ben.

A sér­tett ennek elle­né­re a sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en is támo­gat­ta az uno­ká­ját, egy­részt anya­gi­lag, más­részt ele­in­te azt is meg­en­ged­te neki, hogy több­ször nála alud­jon. Ennek elle­né­re a vád­lott ezután is több eset­ben meg­lop­ta idős nagy­any­ját.

Ilyen előz­mé­nye­ket köve­tő­en a vád­lott 2015. decem­ber 21-én az esti órák­ban itta­san jelent meg nagy­any­ja VIII. kerü­le­ti laká­sá­nál azért, hogy pénzt és ételt sze­rez­zen tőle. A vád­lott döröm­bölt az ajtón, a sér­tett azon­ban ezt nem hal­lot­ta, a szo­bá­já­ban aludt.

Miu­tán nem sike­rült a lakás­ba bejut­nia, a férfi a vád sze­rint betör­te a bejá­ra­ti ajtó abla­kát és az ajtó­ra belül­ről rög­zí­tett füg­gönyt egy öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta. Tudta, hogy az idős sér­tett moz­gás­kor­lá­to­zott­sá­ga okán nem lesz képes a tűz elol­tá­sá­ra.

A tűz a meg­gyúj­tott füg­göny­ről gyor­san átter­jedt az ajtó­fél­fá­ra, majd az ajtó belső felü­le­té­re, a fapad­ló­zat­ra és a láb­tör­lő­re, a fal mel­let­ti tár­gyak­ra, vala­mint a vil­lany­kap­cso­lók­ra és a veze­té­kek­re is, amely­nek követ­kez­té­ben a lakás­ban jelen­tős mennyi­sé­gű füst kelet­ke­zett.

A vád­lott a lép­cső­ház­ban maradt és a pad­lás­fel­já­ró lép­cső­jén ülve figyel­te a tűz tova­ter­je­dé­sét.

A szom­szé­dok rövid időn belül ész­lel­ték a tüzet és azon­nal érte­sí­tet­ték a tűz­ol­tó­kat, egy­út­tal a sér­tet­tet tele­fo­non riasz­tot­ták. Az idős nő csak a tele­fon­csör­gés­re ébredt fel, majd ezután meg­pró­bált kime­ne­kül­ni, azon­ban az ötö­dik eme­le­ti lakás­ból kizá­ró­lag a meg­gyúj­tott ajtón keresz­tül tudott volna kijut­ni, ame­lyet a lán­gok miatt ekkor már meg­kö­ze­lí­te­ni sem lehe­tett.

A tűz­ol­tók idő­köz­ben meg­ér­kez­tek és azon­nal meg­kezd­ték a tűz oltá­sát, betör­ték az ajtót, majd kihoz­ták a sér­tet­tet. A súlyo­sabb követ­kez­mé­nyek elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a gyors köz­be­avat­ko­zá­sá­nak volt köszön­he­tő. A vád­lott által oko­zott tűz a több­szin­tes tár­sas­ház többi lakó­já­nak éle­tét is veszé­lyez­tet­te.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember éle­tét veszé­lyez­tet­ve, bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le tíz évtől húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.